30.08.2017

 

Attention: Those who travel to Azerbaijan and stay here for more than 10 days are required to register with the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan in 10 days from the reaching date the country. It's completely free. If the person is not registered, and if he /she remains in Azerbaijan for more than 10 days, he / she will be fined 300 manats ($ 176).

1)   Every Kuwaiti citizen is asked to inform the first hotel that he / she will stay in Azerbaijan that he/she will stay for more than 10 days and ask them register him / her in State Migration Service.

2)   If you stay in the house of Azerbaijani citizen he should take his national identity card and go with you to the Registration Center at the following address:

“Registration section of Baku Regional Department for Migration. Baku city, Ayna Sultanova, Ataturk avenue 189”.

It will take 5-10 minutes.

3)    Or this is possible online in a very simple way:

The Azerbaijani citizen should fill in the form and sent it to the following email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Call center of the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan: +994 12 919 (in Azerbaijan: 012919)

 

 

 

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyathaqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”yə 6saylı Əlavə

 

 

 

 

Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında

 

ƏRİZƏ-ANKET

 

Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm:

1. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs haqqında məlumatlar:

1.1. soyadı

1.2. adı

1.3. atasının adı

1.4. doğulduğu tarix (gün, ay, il)

1.5. cinsi

1.6. hansı ölkədən gəlmişdir

1.7. vətəndaşlıq mənsubiyyəti

1.8. pasportun nömrəsi və etibarlılıq müddəti

1.9. daimi yaşadığı ölkə

1.10. əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkəyə daxil olduğu tarix (gün, ay, il)

1.11. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkədə müvəqqəti olma müddəti

 

1.11.1. Viza əsasında:

vizanın etibarlılıq müddəti –

vizadakı qalma müddəti –

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. Viza tələb olunmayan qaydada:

ölkədə qalacağı müddət –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qəbul edən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumatlar:

 

2.1. hüquqi şəxs olduqda – hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı:

 

 

 

2.2. fiziki şəxs olduqda – soyadı, adı və atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq

 edən sənəd haqqında məlumatlar (seriya, nömrə)

 

 

 

 

3. Qəbul edən tərəfin imzası

4. Qəbul edən tərəfin telefon nömrəsi

 

5. Ərizənin verildiyi tarix

 

                     

 

 

 

 

Appendix 6 to the Statute on the Application of the Law of the Republic of Azerbaijan "on the registration on the place of residence and place of location"

 

 

 

 

Registration of a foreigner or a stateless person

at the place of residence 

 

APPLICATION-QUESTIONNAIRE

Taking into account the following information, I ask you to register a foreigner or a stateless person at the place of residence:

1. Information about a foreigner or stateless person:

1.1. surname

1.2. name

1.3. name of father

1.4. date of birth (day, month, year)

1.5. gender

1.6. Which country has come from

1.7. citizenship

1.8. Passport number and validity period

1.9. Country of residence

1.10. The date (day, month, year) of the foreigner or stateless person's entry into the country

1.11. Temporary stay duration of a foreigner and stateless person in the country

 

1.11.1. Visa based:

Duration of the visa –

Duration of stay in the visa –

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. If visa is not required:

Stay duration in the country–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Information about the legal or natural person who receives:

 

2.1. In the case of a legal entity - the name of the legal entity, its organizational-legal form, legal address:

 

 

 

2.2. If there is a physical person - the last name, first name and patronymic, address, national identity card details of the person

 (serial, number) 

 

 

 

3. Signature of the receiving person / organisation

4. Telephone number of the receiving person / organisation

 

5. Date of application submission